Kush Jemi

"Vig Services Shqiperi" është shoqeri shërbimesh e krijuar për të ofruar shërbimin e trajtimit të demeve, shërbimet Financiare dhe të IT-së në emër të dy kompanive "Sigma Interalbanian VIG" sh.a dhe "Intersig VIG" sh.a.

Kjo kompani ushtron aktivitetin e saj prej vitit 2012. Kompanitë e Sigurimit të lartpërmendura janë pjesë e Vienna Insurance Group, grupit Austriak më të madh të sigurimeve. Qëlllimi kryesor i krijimit të "Vig Service Albania" është trajtimi dhe ofrimi i shërbimeve të pershkruara më sipër, me të njejtin standart për të dyja kompanitë e sigurimit pjesë e VIG.

Në ketë faqe ju jepet mundesia klienteve të dëmtuar për të aplikuar në lidhje me dëmshpërblimin.

Ju lutemi aplikoni për dëmshpërblimë varësi të llojit të dëmit që ju është shkaktuar duke u regjistruar (ose duke bërë login nëse jeni të regjistruar) me anë të butonave më poshtë